بۇ تۈردىكى فىلىملەر

كۈلدۈر كۈلدۈر 3-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
خۇش كەلدىڭىز 15-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
يۇمۇرخان كەلدى 4-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
ئىستۇدىيەگە كىم كەلدى 4-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
ئىستۇدىيەگە كىم كەلدى 3-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
ئەلچى پىراگىرامىسى 28-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
ئەلچى پىراگىرامىسى 27-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
پىسخىكا بىكىتى 1- سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
خۇش كەلدىڭىز 13-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
يۇمۇرخان كەلدى 2-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
 خۇش كەلدىڭىز 12-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
كۈلدۈر كۈلدۈر 1-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
يۇمۇرخان كەلدى 1-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئېتوت يۇمۇر
خۇش كەلدىڭىز 11-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
كۈلدۈر كۈلدۈر پروگراممىسى
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئېتوت يۇمۇر
باشلىقىنى بابلايمىز دەپ قاملاشتۇرامماي
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئېتوت يۇمۇر
خۇش كەلدىڭىز 10-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
ئېيىت ناخشاڭنى پىروگراممىسى 12-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
خۇش كەلدىڭىز 9-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
خۇش كەلدىڭىز پروگراممىسى8-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
 خۇش كەلدىڭىز پروگراممىسى7-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
ئېيىت ناخشاڭنى پىروگراممىسى 10-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
چولپان كەلدى پىروگراممىسى 10-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
خۇش كەلدىڭىز 6-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
مەن ناخشىچى 2- سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
مەن ناخشىچى 1- سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
ئەلچى پىروگىراممىسى 22 سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
خۇش كەلدىڭىز 4-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
غوجى يۇمۇرلىرى 5- بۆلۈم
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئېتوت يۇمۇر
خۇش كەلدىڭىز 2-سان
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئۈنۋىرسال سەنئەت
باھۇ بالى مۆمىنجاننى چاقىرۋاتىدۇ
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئېتوت يۇمۇر
كۈلكە بازىرى ئەڭ يېڭى سانى
 • ئۇيغۇرچە
 •   ئۈنۋىرسال سەنئەت / ئېتوت يۇمۇر